Złożone podziały pośród obligacji

Historia rodzimych finansów jest wyjątkowo dynamiczna. Postsocjalistyczny okres na rodzimej mapie historycznej to jeden wielki ekonomiczny chaos w którym narosło wiele określeń różniących się nie tylko znaczeniem, ale również funkcją. Kazus ten dotyczy również obligacji w których gąszczu czasem trudno się połapać nawet ekspertom ze świata finansów. Jakie rodzaje obligacji wyróżniamy? Czym charakteryzują się te najważniejsze? Więcej dowiesz się tutaj: https://comparic.pl/gpw/

Definicja obligacji

Zanim jednak pokusimy się o dokonanie swoistej charakterystyki poszczególnych rodzajów obligacji, warto przede wszystkim objaśnić ich naukową definicję. A zatem obligacjami nazywamy papiery wartościowe emitowane seryjnie, w których to emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem obligatariusza tym samym zobowiązując się do spełnienia określonego świadczenia. O rozbudowanie owej definicji poprosiliśmy ekspertkę – Kaję Ramadan :
„Przede wszystkim należy podkreślić, że obligacja należy do grupy dłużnych instrumentów finansowych. Oznacza to fakt, iż ten wariant papierów wartościowych stanowi przeciwieństwo akcji. W praktyce obligacje nie dają posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta takich jak chociażby współwłasność, dywidenda, czy uczestnictwo w walnych zgromadzeniach…”
W tym miejscu warto dodać, że emisja obligacji polega na przekazaniu kapitału spółce przez inwestorów, zaś prawa majątkowe w takich przypadkach przyznają identyczne uprawnienia określonym emisjom oraz seriom obligacji.

Podział obligacji ze względu na rodzaj emitenta

Najważniejszym podziałem obligacji jest podział ze względu na rodzaj emitenta. Biorąc pod uwagę ów mechanizm wyróżnia się następujące ich rodzaje :
– obligacje skarbowe zwane także rządowymi (są emitowane przez Skarb Państwa)
– obligacje komunalne zwane także municypalnymi (są emitowane przez samorządy terytorialne)
– obligacje podmiotów prawnych (są to np. obligacje przedsiębiorstw)
Kolejne istotne podziały obligacji dotyczą aspektów takich jak okres ich wykupu, wartość nominalną oraz oprocentowanie, wartość sprzedaży, poziom ryzyka inwestycyjnego oraz opcje dodatkowe. I to właśnie na opcjach dodatkowych warto się na chwilę zatrzymać – są to bowiem obligacje wielokroć opatrzone klauzulami, czyli zapisami dającymi możliwość inwestorowi podejmowania określonych działań.

Podział obligacji ze względu na opcje dodatkowe

– obligacje o jednym terminie oraz wielu terminach wykupu
– obligacje z opcjami wykupu, sprzedaży oraz przedłużenia
– obligacje zamienne zwane konwertytami oraz obligacje wymienne
– obligacje z warrantem subskrypcyjnym lub prawem pierwszeństwa
– obligacje częściowo opłacone oraz obligacje przychodowe

Obligacja śmieciowa

Na zakończenie warto dodać, że istnieje jeszcze jeden – szczególny wariant obligacji zwany obligacją śmieciową, bądź tandetną. Ów wariant stanowi żargonową nazwę obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa o kiepskiej płynności finansowej, słowem – słabej kondycji. Więcej pod adresem: https://comparic.pl/